در اين روزگاری که حيثيت جهانی ما به مخاطره افتاده است بهترين هديه در هر هنگامه آثار سياوش اوستا ست به زبانهای پارسی فرانسوی و انگليسی و استفاده کردن از سالنامه پر افتخارهفت هزار ساله آريائی ميترائی وپيوند زنا شوئی بسبک پارسی

پارسی Parsi    English    Franšais

فريب و دروغ بزرگ قرن ما

دکتر شريعتی افسانه پرداز وافسونگر شيرين سخن 

پژوهشی نوين از سياوش اوستا

برای بزرگتر ديدن هر سند روی آن کليک کنيد

شعار آزادی برابری برادری که علی شريعتی مدعی بود بهش وحی شده است را در هنگام اقامت در فرانسه روز ی صد بار روی سکه های اين کسور و بر سر در مدارس و شهرداريها و دانشگاهها و کلانتريها ميديده است

  برای ديدن دهها سند ديگر اينجا کليک کنيد

 
 
 

Home