Home

خاندان آقای هاشمی‌رفسنجانی مصداق بارز  شبکه‌ي مافیایی است

کرباسچي همواره بخشش‌ها، رانت‌ها و کمک هاي کلاني به نزديکان خود بويژه خانواده هاشمي و تيم کارگزاران مي‌نمود و چشمش را بر روي بزرگترين تخلفات شهري مي‌بست ، در اين ارتباط به تعدادي از تخلفاتي که کرباسچي در مسند رياست شهرداري تهران مرتکب شده و مشتي از خروار جرايم وي محسوب مي‌شود، اشاره مي‌کنيم :

1- اعمال نفوذ در تغيير کاربري و تفکيک اراضي به نفع خانواده هاشمي
کرباسچي با استفاده از اعمال نفوذ مستقيم در کميسيون ماده 7 ، باغي به مساحت 2283 متر مربع متعلق به محمد هاشمي (برادر آقاي هاشمي رفسنجاني) را با پلاک ثبتي 3/838 ( واقع در شميران ، خيابان شهيد باهنر ، خيابان شهيد محمودي ، اسفندياري) را تغيير کابري داد. بدين ترتيب رأي صادره در سال 1365 مبني بر باغ بودن ملک فوق که به صورت صوري به نام خانم خديجه نظري ( همسرمحمد هاشمي) و فرزندانش بود ، باطل و در تاريخ 3/4/1376 رأي بر غير باغ بودن آن صادر شد.

سپس اين ملک با دستور و نظارت کرباسچي تفکيک گرديد که در اين مورد نيز با دخالت مستقيم وي ، قيمت تفکيک به جاي متري 000/300- 000/400 ريال (درکل 400000000ريال) ، متري 000/100 ريال (در کل 000/000/120 ريال) محاسبه شد (يعني280000000 ريال تخفيف) که در نهايت در مورد همين مقدار هم تشکيک شده و ظاهراً محمد هاشمي با عنايت شهردار از پرداخت آن معاف گرديد.

به اين ترتيب بر اساس نظر کارشناسي حدود چند ميليارد ريال ارزش افزوده در مورد ملک مورد نظر بدست آمد و در حدود 000/000/000/5 ريال سود عايد آقاي محمد هاشمي گرديد.


2- سوء استفاده از قدرت شهرداري به نفع خانواده هاشمي

در زمان رياست کرباسچي برشهرداري تهران، خانمي بنام فرزين ، طي نامه‌اي به شهرداري درخواست اجازه براي فروش باغي به مساحت 2270 متر در مجاورت پارک جمشيديه تهران (خيابان شهيد باهنر، خيابان جمشيديه، بالاتر از کوچۀ 28، پلاک 62) مي‌نمايد که شهرداري به بهانۀ توسعه پارک، از صدور مجوز خودداري کرده و با تحت فشار قرار گرفتن مالک از طرف شهرداري ، نامبرده مجبور به فروش باغ خود به مبلغ بسيار نازل 900000000 ريال به فرد مشخص شده از طرف شهرداري مي‌شود. جالب‌تر اينکه اين فرد کسي نبود جز علي هاشمي يکي از اعضاي حزب کارگزاران (برادرزادۀ آقاي هاشمي رفسنجاني) که ملک فوق را با نام صوري همسرش مريم هاشمي‌نژاد خريداري مي‌کند.

پس از اين کار کرباسچي سعي مي‌کند عوامل کاهش دهنده ارزش ملک و موانع فروش آن را برطرف نمايد.
وي در ابتدا با استفاده از نفوذ و قدرت خود در شهرداري ، طرح توسعه پارک جمشيديه را منتفي مي‌نمايد. از طرف ديگر طبق مصوبه شهرداري در مورد اين زمين ، مي‌بايست 500 متر از آن به طرح عقب نشيني خيابان جمشيديه و مسيل آن اختصاص يابد که به دستور کتبي کرباسچي اين امر نيز منتفي مي‌گردد و طرح تعريض اين خيابان براي هميشه به فراموشي سپرده مي‌شود.

پس از اين وقايع ، ملک مذکور توسط آقاي علي هاشمي به قيمت 000/000/900/1 ريال فروخته مي‌شود که 000/000/350 ريال از مبلغ فوق بعنوان حق السهم به کرباسچي پرداخت مي‌گردد.


3- اتلاف حقوق دولتي و اخذ رشوه براي تبليغات انتخاباتي


در زمان مسئوليت آقاي کرباسچي در شهرداري ، آقاي عظيمي‌نيا (رئيس دبير خانه کميسيون ماده 5 شهرداري) با دستور کرباسچي از دو نفر از برج سازان به نام هاي حدادزاده و علوي ، جمعا مبلغ 000/000/230/1 ريال جهت کمک به امور تبليغات کارگزاران در انتخابات اخذ نمود و در مقابل ، طبق توافقات بعمل آمده ، تسهيلات غيرقانوني و ويژه‌اي براي آنان قائل شد. از جمله اينکه مبلغ 000/000/000/5 ريال بدهي آقاي حدادزاده را به مدت يکسال به تعويق انداخت و بهره و زيان آن که بالغ بر 000/000/200/1 ريال و جزو حقوق مسلم شهرداري بود را از آقاي حدادزاده اخذ نمي‌نمايند.

همچنين مقدار 1500 متر مربع تراکم مجاني به ارزش 000/000/450 ريال به آقاي علوي اعطاء نموده و از تخلفات شهرسازي پاساژ ملت که متعلق به نامبرده بود ، چشم پوشي مي‌گردد.


4- بهره گيري از امکانات دولتي به نفع موسسه خصوصي


موسسۀ فرهنگي آفتابگردان در تاريخ 24/7/73 پروانه انتشار نشريه آفتابگردان به نام آقاي کرباسچي دريافت نمود و در هيات موسسين آن شامل افرادي از جمله : کرباسچي، عطريانفر ، عموزاده ، شعيرخان سفيد (پسر باجناق کرباسچي ) و خادمي (مسئول دفتر ويژه کرباسچي) بوده‌اند که کرباسچي با سوء استفاده از قدرت خود در شهرداري اقدام به اعطاء امکانات و بودجه‌هاي شهرداري به موسسۀ فوق نمود.
 به طور مثال:

1-  آقاي کرباسچي با وجوه شهرداري اقدام به خريد يک قطعه زمين در جاده کرج به ارزش 000/000/500/4 ريال نموده و به موسسۀ خصوصي آفتابگردان اهداء مي‌کند و متعاقباً پس از مدتي ملک فوق را با همان قيمت به شهرداري مي‌فروشند.

2-  در مورخ 25/12/75 آقاي کرباسچي دستور خريد يک ساختمان به ارزش 000/000/950/3 ريال در خيابان فرمانيه و از وجو‌هات شهرداري منطقه يک را براي روزنامه آفتابگردان صادر مي‌نمايد.

3-  اعمال نفوذ و سوء استفاده از موقعيت شغلي در تخصيص مبلغ 000/000/000/10 ريال به مؤسسۀ آفتابگردان.
اين مؤسسه نيز مبلغ مذکور را بصورت ربوي به شرکت فيلتر البرز وام داده تا پس از گذشت 6 ماه ، مبلغ 000/000/000/5  ريال (پانصد ميليون تومان) بعنوان بهره به همراه اصل پول دريافت نمايد. اما اين امر باعث ورشکستگي شرکت مذکور گرديد. شايان ذکر است شهرداري تهران از ستاد مبارزه با مواد مخدر (به رياست يکي از افراد خاندان هاشمي) مبلغ 000/000/000/20 ريال وام دريافت مي‌نمايد که مبلغ 000/000/000/10 ريال بدون هيچ ضابطه اي در اختيار مؤسسۀ آفتابگردان قرار مي‌گيرد.

4- استفادۀ غير قانوني از ارز تخصيصي از محل رياست جمهوري به منظور احداث چاپخانه شخصي: آقاي کرباسچي در مورخ 29/5/75 و 4/2/75 از معاونت اجرايي رياست جمهوري وقت (محمد هاشمي) به ترتيب در خواست 000/000/15 دلار جهت تأمين ماشين آلات چاپ و 000/000/5 دلار جهت تامين مواد مصرفي چاپ را مي‌نمايد که معاونت رياست جمهوري با پرداخت مجموعاً 000/000/12 دلار موافقت مي‌کند که آقاي کرباسچي با دريافت اين مبلغ آنرا براي احداث چاپخانه آفتابگردان مصرف مي‌نمايد. لازم به ذکر است که دستگاه هاي فوق که به قيمت 000/000/730/3 ريال خريداري شده بود ، در مورخ 26/5/76 به مبلغ 000/000/700/5 ريال به شرکت همشهري فروخته مي‌شود.

5-  پرداخت مبلغ 000/000/900/9 ريال تحت عناوين مختلف از وجوه شهرداري به آفتابگردان

6- تحويل 222 قلم کالا به ارزش 000/000/239 ريال از اموال شهرداري به موسسۀ آفتابگردان توسط کرباسچي

بخشش اموال دولتي براي تصاحب منزل مسکوني

در سال 1370 کرباسچي از مشاور و مسئول کميسيون منتخب خود ، آقاي ابريشم‌کار که نقش رابط بين وي و برج‌سازان را نيز ايفا مي‌کرد مي‌خواهد تا ساختماني براي وي در شمال شهر فراهم نمايد. به دنبال آن آقاي ابريشم‌کار يکي از مشتريان شهرداري و از برج‌سازان با سابقه تهران ، به نام آقاي مهندس کريمي‌فرد را به کرباسچي معرفي کرد تا دو باب ساختمان از طريق نامبرده به کرباسچي و علي هاشمي واگذار گردد و در ازاي آن نامبرده از تسهيلات غيرقانوني ويژه‌اي بهره‌مند گردد.

بدين ترتيب مهندس کريمي‌فرد که در حال ساخت يک برج 15 طبقه در خيابان مژده نياوران بود و تخلفات گوناگوني از نظر شرداري در ساخت آن مرتکب گرديده ‌بود ، با اهداي ساختمان هاي اشاره شده به کرباسچي ، امتيازات ذيل را دريافت نمود:

1-  يک باب ملک (باغ) متعلق به آقاي کريمي‌فرد به مساحت حدود 65/3984 متر مربع به دستور شهردار ، بدون پرداخت هيچ مبلغي ، مجوز تغيير کابري از باغ به مسکوني دريافت مي‌نمايد که بر اساس قيمت روز ، شهرداري متحمل مبلغ 000/000/600/613/1  ريال ضرر در اين زمينه مي‌شود.

2-  اعطاي000/059/764/66 ريال تخفيف براي500/326/23 مترمربع تراکم در 15 طبقه از سوي کرباسچي به آقاي کريمي‌فرد.

3-  آقاي ابريشم‌کار بابت بعضي از بدهي‌هاي آقاي کريمي‌ فرد به شهرداري ، بخشي از زيرزمين يک برج در خيابان ملاصدرا به ارزش 000/000/200/1 ريال از وي تحويل مي‌گيرد که ساکنين برج نيز مدعي‌اند کريمي‌فرد با اعمال زور شهردار (کرباسچي) آنرا تصرف نموده است.

منزل کرباسچي در پشت باشگاه بانک ملت واقع مي‌باشد که کرباسچي با استفاده از نفوذ خود حدود 1000 متر از باغ باشگاه را نيز تصرف کرده‌است. و در هنگام ساخت مبلغ 000/120/480 ريال ويژۀ تراکم براي خود لحاظ نموده‌است.
4-  در مقابل منزل کرباسچي ، زميني متعلق به خانم ژاله‌بافته وجود داشت که به علت موقعيت مکاني و اشراف به منزل شهردار از صدور پروانه ساخت محروم گرديده و حتي پرونده نامبرده به دستور شهردار مفقود شد.

همچنين آقاي کرباسچي دو قطعه زمين به پلاک ثبتي 1328/72 و 6096/72 به نام خود و همسرش را نيز از سازمان زمين‌شهري دريافت و به فروش رسانده‌است.


تصرف غير مجاز پارک چيتگر و تقسيم آن بين خانواده آقاي هاشمي و افراد نزديک به کارگزاران


شهرداري تهران در زمان رياست کرباسچي ، اقدام به تصرف غير مجاز پارک چيتگر تهران که در اختيار سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار داشت، نمود.

در اين زمينه شکايت هايي از سوي سازمان جنگلها و مراتع صورت گرفت که منجر به صدور حکم از سوي مراجع قضايي در خصوص خلع يد شهرداري از پارک مذکور گرديد اما اين احکام با نفوذ شهرداري در مراجع ذيربط ، هرگز اجرا نشد.

لازم به ذکر است که شهرداري عليرغم اينکه پارک چيتگر را بصورت غير مجاز تصرف کرده‌بود ، بدون توجه به احکام صادره از سوي مراجع قضايي ، اقدام به تفکيک و واگذاري آن توسط شرکت توسعه فضاهاي کشور (شرکت غيرقانوني تحت پوشش شهرداري) به افراد ذيل نمود  :

1-  واگذاري 45000 متر مربع به ياسر هاشمي تحت عنوان فدراسيون سوارکاري کشور. (البته 30000 متر مربع هم توسط وي افزون بر متراژ قبلي تصرف گرديد.)
2- واگذاري 13556 متر مربع به فردي به نام قاسم بلنديان براي احداث مجتمع سوارکاري.
3- واگذاري 35000 مترمربع به فردي به نام فرامرز مهاجر(مسئول مجتمع پرشاسب)
4- واگذاري مقداري از پارک به فردي به نام کيومرث پازوکي (عضو کلوپ آلمان ها از سوي مرکز تجارت جهاني تهران)

 

خريد خودرو از منابع دولتي و اهدا به مديران وزارت کشور


در سال 1373 کرباسچي از آقاي ابريشم‌کار خواست تا از طريق آقاي گرامي(مسئول شرکت آسان موتور) تعدادي خودرو هيوندا براي اعطا به مديران وزارت کشور با قيمت و تخفيف مناسب تهيه نمايد.

اين خودروها توسط آقاي گرامي به صورت 50% نقد و مابقي اقساط ، تحويل کرباسچي گرديد. مبلغ 000/000/500 ريال از حساب اداره کل تدارکات شهرداري بابت پيش پرداخت خريد خودروها در وجه شرکت آسان موتور واريز گرديد.

ضمناً مبلغ 000/000/225 ريال نيز به درخواست شهرداري به عنوان تخفيف محاسبه شد. اين مبلغ را آقاي گرامي به عنوان رشوه به شهرداري داد تا کرباسچي امتيازاتي را در امر برج‌سازي براي وي در نظر بگيرد.

از جملۀ اين امتيازات مي‌توان به عدم دريافت ديرکرد چکهاي وصول نشده وي در قبال شهرداري به مبلغ  000/000/300/1 ريال بابت عوارض ، اشاره کرد.

در خصوص تحويل خودروهاي مذکور اين نکته قابل تأمل است که برخي از افراد تحويل گيرندۀ خودروها ، جزء تشکيلات وزارت کشور نبودند. (از جمله محسن نوري ، فرزند عبد ا... نوري، و محسن سازگارنژاد). در اين زمينه دو دستگاه خودروي پاجرو نيز توسط آقاي گرامي به شخص کرباسچي داده شد که ايشان توسط پسر باجناق خود اقدام به فروش آنها نمود و مبلغ 000/000/150 ريال از اين کار به دست آورد.


کرباسچي و تخريب باغات تهران


آقاي کرباسچي از سال 1368 بر خلاف قوانين موجود اقدام به فعال کردن کميسيون ماده 7 کرده و توسط آقاي ابريشم‌کار و عظيمي‌نيا مبادرت به توافق با مالکين باغات و گسترش ساخت و ساز نموده که اين امر زمينه نابودي باغات را فراهم مي آورد.

پس از اين آقاي کرباسچي در تاريخ 23/2/1371 با ابلاغ بخشنامه‌اي تلويحاً امر تشخيص باغات از غير باغات را بر خلاف قانون به شهرداران مناطق واگذار مي‌کند. بر اساس مستندات موجود در طي سالهاي 69 تا 76 مقدار 197/785/2 متر مربع باغ- در حاليکه در سند آنها قيد باغ آمده بود- با پرداخت 000/680/812/2 ريال تحت عنوان غرامت قطع اشجار نابود گرديده‌است. برخي از موارد عبارتند از :
 
1-  باغ پلاک ثبتي 829/28  واقع در خيابان پاسداران ، نارنجستان دوم و به مساحت حدود 9300 متر مربع که توسط همسر کرباسچي (خانم خيرالنساء عسکريان) و محسن نوري (فرزند عبدا... نوري) و فائزه هاشمي (دختر آقاي هاشمي رفسنجاني) خريداري و با اعمال نفوذ کرباسچي در کميسيون ماده 7 ، با تخفيفات ويژه به غير باغ تبديل شده که ارزش افزودۀ آن حداقل 000/000/730/5 ريال برآورد مي‌گردد.

2-  باغ با پلاک ثبتي 2530/42 واقع در لويزان که از اين باغ حدود 3066 مترمربع در اختيار خانم معظم کرباسي‌زاده (همسر آقاي محسن نوربخش) گذارده مي‌شود که سند آن بدون ذکر نوع کاربري در اختيار وي قرار مي‌گيرد.

3- پلاک 3/838 بنام خديجه نظري (همسر محمد هاشمي) واقع در امامزاده قاسم با اعمال نظر آقاي کرباسچي بدون پرداخت هيچگونه وجهي در حساب شهرداري ، به غير باغ تغيير کاربري مي‌يابد.


پشتيباني مالي آقاي کرباسچي و حزب کارگزاران از جريانهاي سياسي


در ادامه روند فوق مي‌توان به سوء استفاده از شرکت کوثر که مسؤول پروژۀ انتقال آب شرب به مناطق محروم و کويري استان يزد بوده ، اشاره داشت. اين سوء استفاده منجر به آزادسازي عدد بسيار بزرگي از بيت‌المال به نفع اين جريان سياسي-  اقتصادي شد.

در سال  1373، قطعه زميني به پلاک 297/71 و مساحت تقريبي 340000 متر مربع واقع در ده ونک ، در پوشش يک قرارداد قانوني و در ازاي مبلغ 000/000/700/4 ريال ، از سوي شهرداري تهران به مؤسسه کوثر يزد که متولي پشتيباني مالي پروژه تأمين آب شرب مناطق بي‌آب و کويري استان يزد بود ، واگذار مي‌گردد.

نکته درخور توجه در اين بخش از اين جابجايي آن است که اولاً زمين موصوف ، يکي از قديمي‌ترين باغات منطقه ده ونک و متعلق به ورثۀ فيروزگر بوده‌است. ليکن با انجام يک فقره تغيير کاربري در شهرداري وقت تهران ، اين زمين به پارک عمومي تغيير کاربري داده شده و سپس با کاهش ارزش آن ، با قيمت بسيار نازل (از قرار متري 20 هزار تومان) از مالکين اوليه خريداري مي‌گردد. در گام بعدي با همين کاربري و قيمت نازل به مؤسسۀ کوثر يزد واگذار مي‌شود.
مؤسسه کوثر يزد نيز در مهرماه سال 1374 (يعني 8 ماه پس از اين انتقال عجيب) ملک موصوف را طي يک وکالتنامه کامل به آقاي علي خاتمي (برادر آقاي رئيس جمهور) واگذار مي‌نمايد که در متن اين وکالتنامه هيچگونه نشاني از پرداخت ما به ازاء برابر يا نابرابر در ازاي اين وکالت و واگذاري نيامده است. در متن وکالتنامه مؤسسه کوثر به آقاي علي خاتمي ، اينگونه ذکر شده که مؤسسه به ايشان وکالت معامله با غ مذکور  "به هر شکل ، هر طريق يا به هر سازمان و مؤسسه دولتي و غير دولتي يا شهرداري و يا غيره طي هرگونه معامله و توافق ديگر که صلاح مي داند ، با اختيارات تام به نفع خود و يا هر مؤسسه و يا هر شخص حقيقي و حقوق ديگر" را داده است و در حقيقيت مؤسسه کوثر يزد ، اين باغ قديمي 340000 مترمربعي را به آقاي علي خاتمي مي‌بخشد.
متعاقباً ايشان نيز ذيل همين هبه‌نامه ، اين ملک را به فردي به نام محمد ريسمانيان يزدي واگذار نموده است. متن نگارش آقاي خاتمي در هامش وکالتنامه موصوف بدين شرح است : ... چون پلاک 297/71 موضوع اين نامه به بيع قطعي و شرعي اينجانب درآمده است کليه حقوق خودرا به آقاي محمد ريسمانيان يزدي واگذار مي‌نمايم!

تا اين بخش از سلسله اقدامات پنهان و غير قانوني شاهد شناسايي و تغيير کاربري و تصاحب اين ملک بزرگ توسط شهرداري و خريد بسيار نازل آن از صاحبان ملک و فروش ارزان آن به مؤسسه کوثر يزد و همچنين هديه شدن آن به آقاي علي خاتمي هستيم، ليکن اين باغ قديمي، کماکان مستمسک اقدامات غير قانوني و سوء استفاده‌هاي ديگر قرارگرفته وکماکان نقش خود را به عنوان ابزاري براي فرار عدد بسيار بزرگي از جيب بيت‌المال به نفع مرتکبان ايفامي‌کند.

آقاي علي خاتمي با وجود اينکه در هامش وکالتنامه مؤسسه کوثر ، اين ملک را به دلايلي نامشخص به آقاي ريسمانيان يزدي واگذار نموده است در کمال تعجب در تيرماه سال 1375 مجدداً در مقام مالک ، ملک موصوف را به شهرداري مي‌فروشد! در اين معامله که بين علي خاتمي و عظيمي‌نيا (رئيس دبيرخانه کميسيون ماده 5 شهرداري) امضاء شده در ازاي واگذاري مجدد باغ موصوف به شهرداري، آقاي علي خاتمي از 83000 متر مربع تراکم شناور در تهران بهره‌مند مي‌گردد.

با يک محاسبه بسيار عادي روشن است که اگر قيمت تراکم‌هاي دريافتي از سوي آقاي خاتمي را بر مبناي قيمت شهرداري تهران محاسبه نماييم ، عددي بيش از 000/000/000/33 ميليارد ريال مي‌گردد. در اين نمونه تاريخي و عجيب ، اهالي منطقه هيچ نوع تغييري در وضعيت فيزيکي اين باغ را مشاهده ننمودند. لکن هر لحظه اقدامي ظاهراً قانوني در عمليات متعدد انجام گرفته در خصوص مالکيت اين باغ، اعداد و ارقام بزرگي را طي دو مرحله از بيت‌المال عايد اين عناصر کرده‌است.

بنا بر اسناد موجود حجم بزرگي از تراکم هاي حاصله در اين چرخش آلوده اقتصادي(69000 متر مربع) در مقطعي کمتر از 5 ماه يعني از تاريخ 10/12/75 تا 29/4/76 مورد استفاده آقاي علي خاتمي قرار مي‌گيرد، يعني عددي در حدود000/000/830/22  ميليارد ريال

خاندان آقای هاشمی و اسب‌های گرانقیمت

اسب سواری یکی از ورزشهای مورد علاقۀ خانواده آقای هاشمی رفسنجانی ‌است که در این زمینه هزینه و ریخت و پاش‌های فراوانی انجام داده‌اند.

اعضای خانواده آقای هاشمی اعم از برادر، خواهر، عمّه، عمو و فرزندان ایشان همه دارای اسب‌های بسیار گرانقیمت هستند. از جمله یاسر هاشمی در چند سال گذشته اسبی را به مبلغ 000/000/200/3 ریال خریداری کرده که هم‌اکنون 000/000/000/5 ریال ارزش آن می‌باشد. همچنین فائزه  هاشمی نیز اسبی به ارزش 000/000/500/2 ریال را در اختیار دارد.

فائزه هاشمی به همراه کرباسچی و چند تن دیگر اقدام به تأسیس یک باشگاه سوارکاری در منطقه لواسان کرده‌اند و تعداد زیادی اسب گرانقیمت در آنجا نگهداری می‌شود. مردم منطقه با ابراز نارضایتی نسبت به اینگونه اقدامات، رفتار فائزه هاشمی را با فرح و اشرف پهلوی مقایسه می کنند.

هزینۀ نگهداری این اسبها (مواد غذایی، دارویی و...) روزانه بالغ بر 000/000/10 ریال می‌باشد. برای مثال روزانه در برنامه غذایی اسبها مقدار زیادی هندوانه وجود داردکه هزینۀ آن در حدود 000/100 تومان در روز می‌باشد.

 

دریافت وام با استفاده از نفوذ در دفتر ریاست جمهوری

 آقای یاسر هاشمی (رئیس وقت فدراسیون اسب سواری و مشاور آقای فروزش در وزارت جهاد سازندگی) در سال 1375 با استفاده از نفوذ برادرش محسن هاشمی (رئیس دفتر رئیس جمهوری وقت) اقدام به دریافت 000/000/500/1 ریال وام، خارج از ضابطه و بدون طی مراحل قانونی از محل تنخواه طرحهای عمرانی وزارت جهاد سازندگی سابق می‌نماید .

وی همچنین در تاریخ 21/5/75  مبلغ 000/400  دلار ارز از وزرات جهاد سازندگی (بدون انجام مراحل قانونی ثبت سفارش وگشایش اعتبار) دریافت می‌کند. گفته می‌شود که مبلغ ذکر شده جهت وارد نمودن اسب از روسیه (برای فدراسیون اسب‌سواری) پرداخت گردیده بود. اما پیگیریها  نشان می‌دهد که در سالهای بعد، این اقدام هیچگاه صورت نگرفته و اسبی از روسیه وارد ایران  نشده است.

 

زمین‌خواری به روش زورگیری

 چندی پیش یاسر هاشمی سعی کرد با اعمال نفوذ، تهدید، ارعاب و زورگیری مرتعی به نام سرین دارکیا، به مساحت 000/000/4 مترمربع را واقع در روستای امامه فشم و میگون تصاحب نماید.

 

این مرتع متعلق به یک دامدار بوده که به همراه برادرش تعداد 1500 رأس گوسفند را در آن نگهداری می‌کردند و به شدت با واگذاری آن به یاسر هاشمی مخالف بودند. در همین راستا  یاسر هاشمی ضمن تهدید فرد مذبور به وی  می‌گوید :

از این مرتع دست بکش که من می‌خواهم آن را از دولت بگیرم.

 

مشارکت تجاری با عمّه‌خانم

 خانم فائزه هاشمی با همکاری عمّه‌خانم خود (سرکارخانم بهرمانی) که حدود 70 سال سن دارد، زمینی به مساحت 000/000/30 مترمربع (000/3 هکتار) در سیمین دشت فیروزکوه را برای باشگاه سوار‌کاری و پرورش اسب به مبلغ 000/000/000/45 ریال خریداری کرده‌است.

لازم به ذکر است که بیشتر سرمایه‌گذاری خانم بهرمانی در زمینۀ تجارت نفت می‌باشد، وی از شرکای تجاری عمدۀ فائزه هاشمی محسوب می‌شود.

 

سازمان امداد  جهانگردی  در اختیار خاندان آقای هاشمی 

 یاسر هاشمی(فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) اقدام به تأسیس سازمانی تحت عنوان امداد جهانگردی نموده‌است که یکی از وظایف آن- با توجه به قرارداد فی‌مابین این سازمان و شرکت ایران خودرو- تعمیر و راه اندازی خودروها در جاده‌های کشور می‌باشد.

سازمان مذکور در ازای تولید هر دستگاه خودرو توسط شرکت ایران خودرو، مبلغ 000/40 ریال بابت ارائۀ خدمات و سرویس دریافت می‌نماید. این رقم جدای از مبالغ قابل توجهی است که در هنگام ارائۀ خدمات و در جاده دریافت می‌شود.

با توجه به حجم بالای تولیدات شرکت ایران خودرو (تولید سالیانه بیش از 400 هزار دستگاه) سود سالیانۀ سازمان فوق بابت ارائۀ این خدمات، رقم قابل توجهی خواهد بود که با یک محاسبۀ نه چندان سرانگشتی بدست خواهد آمد :

000/400 (حجم تولیدات ایران خودرو در سال) 000/40(رقم دریافتی سازمان برای هر خودرو) = ?

 

ساخت حوضچۀ دریایی

 یاسر هاشمی با راه‌اندازی یک شرکت، اقدام به ساخت یک حوضچۀ تعمیرات دریایی در بوشهر نموده‌است که هزینۀ ساخت این مکان در حدود 000/000/000/30 ریال تخمین زده می‌شود.

 نکتۀ قابل تأمل این است که در نزدیکی محل این حوضچه، دو حوضچۀ تعمیرات دریایی دیگر متعلق به نیروی دریایی ارتش وجود دارد.

نیروی دریایی برای جلوگیری از فعالیت موازی و عدم تحمیل هزینۀ مجدد، برای احداث حوضچه توسط یاسر هاشمی، پیشنهاد اجاره دادن آنها را به وی داده بود که مورد قبول نامبرده واقع نگردیده‌است.

راه‌اندازی حوضچۀ دریاییِ جداگانه، ناظر بر سرویس‌دهی به ناوگان حمل کالاهای قاچاق می‌باشد.

 

استفاده  از اموال عمومی و دولتی در ستاد انتخاباتی‌آقای‌هاشمی

بنا به گفتۀ یکی از نزدیکان ستاد آقا ی هاشمی رفسنجانی، آقای حسینی- یکی از مسؤلین اداری مالی نهاد ریاست جمهوری که بودجه‌های خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در اختیار نامبرده می‌باشد -  به عنوان مسئول مالی و پشتیبانی ستاد آقای هاشمی رفسنجانی، انتخاب شده است.

این انتصاب، ناظر سوء استفاده از امکانات، تجهیزات و بودجه‌های نهاد ریاست جمهوری به نفع ستاد آقای هاشمی رفسنجانی می‌باشد. شایان ذکر است بودجه‌های خارج از شمول

این انتصاب، ناظر بر سوء استفاده از امکانات، تجهیزات و بودجه‌های نهاد ریاست جمهوری به نفع ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی می‌باشد.

همچنین در ادامۀ روند سوء استفادۀ مافیای ثروت و قدرت از امکانات دولتی در انتخابات، می‌توان به حضور ده نفر از کارکنان زن مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ستاد انتخاباتی آقای هاشمی اشاره کرد.

 

ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرت

همانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقای هاشمی از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌ که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.

بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تسهیل امکان قاچاق می‌باشد. در ادامه به بعضی از این موارد قابل تأمل اشاره می‌گردد :

 

 v   درصد از سهام شرکت فراساحل مربوط به آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) می‌باشد.  ‌این شرکت 30 در ابتدا به عنوان سازندۀ مصنوعات و سازه‌های دریایی، در قسمت جنوب غربی کشتی‌سازی بندرعباس فعالیت خود را آغاز کرد. اما پس از مدتی با توجه به نفوذ گستردۀ مهدی هاشمی در وزارت نفت (رئیس قبلی تأسیسات دریایی  وزارت نفت و رئیس فعلی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت)، بکار قاچاق سوخت دیزل با پوشش صادرات مازوت، سنگ، شن و ماسه مبادرت ورزید.

v   یکی از  فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی دو واحد از سکوی وابسته به شرکت صدرا را در اختیار دارد که اولی در جنب تجهیزات دریایی بوشهر و دومی درعسلویه پارس جنوبی واقع است.

v   از ناوگان فردوس که دارای ده فروندکشتی است، کشتی‌های فردوس 1، 2 و 3 به آقای هاشمیان (خواهرزادۀ آقای هاشمی رفسنجانی) تعلق دارد. هرچند ناوگان فردوس با عنوان صیادی مشغول به فعالیت است، اما هاشمیان از این سه کشتی به همراه کشتی فارس در امر قاچاق کالا نیز استفاده می‌کند و شرکت در عملیات صیادی بعنوان پوشش آن محسوب می‌شود.

v   دکتر فاتحیان که از نزدیکان و افراد وابسته به خاندان آقای هاشمی رفسنجانی است، تعداد سه فروند کشتی به نامهای هانی، کسرا و ستارۀ جنوب را دراختیار دارد.

v   کشتی کاویان 2 متعلق به فردی به نام صراف‌زاده است که از مرتبطین و نزدیکان خاندان آقای هاشمی رفسنجانی محسوب می‌شود.

توزیع موبایل ماهواره‌ای توسط ستاد انتخاباتی آقای هاشمی

اخیراً ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی (شامل خاندان آقای هاشمی و اعضای حزب کارگزاران سازندگی)، تعداد 1000 خط موبایل ماهواره‌ای، خارج از شبکه دیتای کشور در بین ستادهای انتخاباتی خود در سراسر کشور توزیع نموده است.

با توجه به هزینه‌های بالای تلفن ماهواره‌ای (مکالمۀ آن هر دقیقه حدود 5500 ریال) و قیمت خط و گوشی آن (حدود 000/000/11 ریال)، صرف این هزینه‌ها جدا از محل تأمین آن- این سؤال را در ذهن متبادر می‌سازد که براستی عالیجنابان مافیایی در تعقیب چه اهدافی می‌باشند؟

 

 

Home