دانش شهريگری را از کهن ما برای ديگران بگذاشتيم " برای نشان دادن سربلندی و افتخار و ميراث فرهنگ ايرانی به دو ست و دشمن در سراسر جهان بهترين هديه در هر هنگامه آثار سياوش اوستا ست به زبانهای پارسی فرانسوی و انگليسی

 

بهای هر يک از برنامه های تلويزيونی ما بر روی دی وی دی با هزينه پست به سراسر جهان بيست دلار برای ديدن ليست کامل اينجا کليک کنيد

 

ليست آثار سياوش اوستا که برای فروش در دسترس می باشد  برای توضيحات در باره هر تيتر روی آن کليک بفرماييد

English
 Français
 Parsiپارسی
Contact
Order
Biographie Awesta
Photos
 

مهربان ياران توجه بفرمائيد قيمت آثار سياوش اوستا در پا ئين آمده است مبلغ را ميتوانيد بحساب بانکی بريزيد و يا اينکه چکی اروپائی به يورو و يا به دلار امريکائی در وجه عباسی به اين آدرس روان کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   توجه بفرمائيد که هزينه پست بسيار گران است بويژه برای آمريکا در قيمتهای پائين هزينه پست محسوب شده است

فرم پائين صفحه را بر اساس شماره های هر تيتر و قيمت آنها پر فرموده و روی فرستاده شود کليک بفرمائيد  

 
 
 
تعداد

OrderCommande 

قيمت با هزينه پست

ليست  بخشی از آثار سياوش اوستا

  سفارش و پرداخت

سفارش و پرداخت

سفارش و پرداخت

35€-40$

25€ - 30$

15€-19$

1 آئين اوستا جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن  Aiin é Awesta  ISBN 2-9152 72-09-3  1Fr Awesta et ses Origines, Mithra, Zar-toshte, Adam et Eve, Abraham, Moise, Bouddha, Alexandre,Jésus Christ le reflet de la lumière , Jean Baptiste & saint Jean d’origine mithraïque , MANI, Mahomet

2- برنامه های تلويزيونی سياوش اوستا روی دی وی دی ـ ليست کامل روی سايت مهرتی وی دات کام

  Order 20€-25$

3- perse 7000 ans de civilisations    ISBN 2-915272-02-6

  سفارش و پرداخت 10€-13$

4-manam an farah e ziba -FARAH PAHLAVI et sa vie  منم آن فرح زيبا  زن سوم شاهنشاه

  سفارش و پرداخت 5€-7$ خيام وا ين جهان فرسوده  Khayyam va in jahan é farsoudeh - 5
  Order 35€-40$ اين کتاب با صدای سياوش اوستا بروی ۳ عدد سی دی همراه موسيقی و صدای هنرمندان بزرگ ايرانی  Khayyam 3 CD+Music -6
  Order

Order

5€-7$

10€-13$

7- J’ai rêvé de Dieu, il pleurait comme un bébé  BN 39279384

قرآن سروده ای بسبک پارسی 8

  سفارش و پرداخت 10€-13$

خدا را در خواب ديدم زار زار گريه ميکرد9   Khoda ra dar khab didam zar zar geryeh mikard

  سفارش و پرداخت 10€-13$

10  ISBN : 2-910024-03-2 Az mitra ta mohammad از ميترا تا محمد سير دين در ايران

  سفارش و پرداخت 10€-13$

سی دی حافظ رند شيراز11  CD Hafez

  سفارش و پرداخت 6€-8$

کاست حافظ رند شيراز12  Casset Hafez

  Order 5€-7$ 13 Regrets de KHOMEINY !? Khomeini qui était amoureux de sa belle-fille!! 
  سفارش و پرداخت 10€-13$

 14 ISBN 2-910024-02-05  Dindari va Kherad gerai دينداری و خردگرايی

  سفارش و پرداخت 5€-7$

گفتگوهايی با تاريخ مصاحبه های اوستا با بازرگان يزدی بن مناشه قره باغی15   Goftegouhai ba tarikh

  Order 20€-25$ 16Persia 7000 years of civilisation  ISBN 2-915272-18-2
  سفارش و پرداخت 6€-5$

 بهای يک جلد با هزينه پست پنج دلار و ده جلد سی دلار  17Agenda 7028 ariai سالنامه 7029 آريايی ميترايی

  سفارش و پرداخت 10€-13$

برنامه های تلويزيون مهر قيمت برای يک دی وی دی يا يک کاست18   barnamehai Mehr TV

  Order 7€-10$  19 I dreamed of God, he was crying like a baby
  Order 12€-15$

20 parler parsi en 10 jours!  ISBN 2-915272-07-7 ده روزه پارسی و يا فرانسوی  حرف بزنيد بهمراه سی دی و موزيک

  سفارش و پرداخت 5€-7$

نمايشنامه ماموريتی بنام صمد21   BN 39286817 

  سفارش و پرداخت 5€-7$

نمايشنامه همشهری22  Namayesh nameh Hamshahri

  سفارش و پرداخت 5€-7$

 23استعمار نوين وتروريسم  Estemar é nowin va terrorism

  سفارش و پرداخت 30€-35$

قلم امانت منست مجموعه صدها مقاله از سياوش اوستا در نيمروز و نوشته هايی درباره او24   ISBN 2-915272-12-3

  سفارش و پرداخت 30€-35$ مجموعه نشريات ارشاد25 Ercha,Ershad
  سفارش و پرداخت 30€-35$  26 مجموعه نشريات هما  Homa
  سفارش و پرداخت 30€-35$ مجموعه نشريات کيهان جهانی27  Kayhan Jahani
  سفارش و پرداخت 30€-35$ مجموعه نشريات شهرفرنگ28   Shahre Farang
  سفارش و پرداخت 10€-13$

29Dr ali Shariati Farib é bozorg دکتر علی شريعتی افسانه پرداز و افسونگر شيرين سخن

  سفارش و پرداخت 10€-13$

گفتگوی تاريخی سياوش اوستا  حسن عباسی با  شيخ علی تهرانی30  Goftego é siyavash awesta ba ali Tehrani 

  سفارش و پرداخت 100€-100$

31 Live Together  دفتر پيمان نامه زناشوئی و خويشاوندی جلد چرمی نفيس همراه با ترجمه آن بزبانهای فرانسوی انگليسی وآلمانی بهاء همت عالی از صد دلار به بالا

  سفارش و پرداخت 10€-13$ کتاب قرآن سروده ای بسبک پارسی 32  coran soroudei be sabké parsi  ISBN 2-910024-01-6
  سفارش و پرداخت 10€-13$ پيمان نامه زناشوئی بسبک ايرانی Vie éternelle à deux Peyman é khishavandi

به چهار زبان پارسی فرانسوی انگليسی وآلمانی بدون جلد چرمی بز نفيس33  

  Order 23€-27$ 34 Femmes et guerres en islam politique PREFACE : Sénateur Henri CAILLAVET ISBN 2-7480-1682-3 (br.)
  Order 10€-13$  35 Les secrets de l’Islam  ISBN 2-910024-06-7
  Order 10€-13$ 36  Khayyam and this worm out world
  سفارش و پرداخت 10€-13$ ديدار در پاريس37  Didar dar paris
  سفارش و پرداخت 10€-13$ ترور در پاريسTerror dar paris 38
  سفارش و پرداخت 25€-30$ 39 L'islam top secret!! Regard critique sur l'islam!!!

بهای هر يک از برنامه های تلويزيونی ما بر روی دی وی دی با هزينه پست به سراسر جهان بيست دلار برای ديدن ليست کامل اينجا کليک کنيد

Awesta Package 250$

پاکج اوستائی را سفارش بدهيد
برای شما ويارانتان و حتی برای هديه دادن بديگران بهتر است تا پاکج اوستائی را سفارش بدهيد بهای عادی اين پاکج حدود پانصد دلار است اما شما دويست و پنجاه دلار امريکا يعنی نصف قيمت پرداخت ميکنيد و سه ارمغان بسيار مهم نيز داريد يک عدد فروهر يک عدد زيرپوش سدره پوشی ويک کمربند اهورائی يعنی کشتی و از همه مهمتر اينکه سياوش اوستا آثار را بنام شما و يا برای کسی که ميخواهيد هديه بدهد دستينه يعنی امضا خواهد کرد   
نمونه ای از آنچه در پاکج خواهيد يافت کتاب آئين اوستا. از برنامه های تلويزيونی سياوش اوستا روی دی وی دی.کتاب منم آن فرح زيبا. کتاب خيام وا ين جهان فرسوده. و همين کتاب با صدای سياوش اوستا بروی ۳ عدد سی دی. کتاب قرآن سروده ای بسبک پارسی.کتاب خدا را در خواب ديدم زار زار گريه ميکرد. کتاب از ميترا تا محمد سير دين در ايران. کاست حافظ رند شيراز. کتاب دينداری و خردگرايی. کتاب گفتگوهايی با تاريخ. سالنامه ۷۰۲۹ آريايی ميترايی. ده روزه پارسی و يا فرانسوی. مجموعه صد مقاله. کتاب دکتر علی شريعتی افسانه پرداز. دفتر پيمان نامه زناشوئی و خويشاوندی جلد چرمی نفيس بهمراه سورپرايزهای ديگر و آثار سياوش اوستا به زبانهای انگليسی و يا فرانسوی برای خود يا دوستانتان چون

Persia 7000 years of civilisation, Femmes et guerres en islam politique, Les secrets de l’Islam, Regrets de KHOMEINY !?, J’ai rêvé de Dieu, il pleurait comme un bébé, Awesta et ses Origines
 

 
 

فرم پائين را بر اساس شماره های هر تيتر و قيمت آنها پر فرموده و روی فرستاده شود کليک بفرمائيد توجه بفرمائيد که اگر برای فرستادن با کامپوتر خود مشکلی داريد اين کادر سفيد را پس از پر کردن کپی گرفته و با ايميل برايمان روان کنيد و يا هم پرينت گرفته و برايمان به پاريس فاکس بفرمائيد  

Merci pour votre commande, Chèr(es) ami(es), toutes les activités culturelles, télévisées, radiophoniques de Monsieur ABBASI sont bénévoles pour cela nous avons besoin de votre aide, envoyez nous vos petits ou grands chèques à l'adresse ci-dessus.  ABBASI-66 av CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE

بسياری از شما مهربان ياران مبالغ بيشتری نسبت به آنچه دريافت ميکنيد پرداخت کرده و ميکنيد که ما از همت عالی و کمکهای شما به نشر خردورزی و شناساندن تاريخ و انديشه وهنر وتمدن ايران کهن سپاسگزاريم زيرا جدا از فروش آثار به کمکهای مالی شما نيازمنديم در صورتيکه آثار سياوش اوستا را از طريق اينترنت ميخوانيد و يا گوش ميکنيد مهرورزيده و نسبت به امکانات مالی خود حتما وجهی را از هر طريق که ميتوانيد بما پرداخت بفرمائيد برای نمونه چند مورد را ياد آوری ميکنيم بانو ايرن از شيراز پس از مطالعه بخشی از کتاب آئين اوستا از طريق اينترنت پنج جلد کتاب برای ما فرستاد استاد دانشگاه ايرج از تهران پس از مطالعه کتاب خيام از طريق اينترنت توسط فاميلش در امريکا سيصددلار به حساب ما واريز کرد اميد که پناهجوی ايرانی درقبرص ميباشد بيست دلار و مريم کارگر رستوان از ترکيه ده دلار وسفيرپيشين شاه از اروپا هزار دلار ويک شاهزاده پانصد دلار ويک تاجر فرش صد دلار  ويک نفر که خود را فرزند يک آيت الله معرفی کردبيست يورو روان کردند حالا اين شما واين همت وکرم شما شاد باشيد

فرم پائين را بر اساس شماره های هر تيتر و قيمت آنها پر فرموده و روی فرستاده شود کليک بفرمائيد  

 
Votre NOM  نام خانوادگی
 :   

First name    نام
:
Email   ايميل شما
:

Addresse  آدرس:

 
code postal کد پستی:   

City نام شهر
 :   

Paysکشور
 :
Telephone شماره تلفن
:    

Fax شماره فاکس

:

Awesta Package 250$   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

REF. شماره سفارش:   Quantity تعداد:   Price قيمت:

  Quantity تعداد کل   Prices بهای کل 

هزينه ارسال :   Quantity :   Price :

مبلغ اهدائی شما به تلاشهای فرهنگی ما   Price :

مهر ورزيده و مبلغ سفارش را به حساب زير واريز بفرمائيد و يا هم با کارت بانکی پرداخت بفرمائيد و نيز دريافت همت عالی شما را ارج نهاده و سپاسگزاريم

PRIX TOTAL جمع کل قابل پرداخت :

فرستاده شود

توجه بفرمائيد که اگر برای فرستادن با کامپوتر خود مشکلی داريد اين کادر سفيد را پس از پر کردن کپی گرفته و با ايميل برايمان روان کنيد و يا هم پرينت گرفته و برايمان به پاريس فاکس بفرمائيد

مهربان يار گرامی مهر ورزيده و مبلغ سفارش را به یکی از حسابهای  زير واريز بفرمائيد و نيز دريافت همت عالی شما را ارج نهاده و سپاسگزاريم

برای پرداخت با کارت بانکی اينجا کليک کنيد

برای پاسخگوئی به هرگونه مشکل و يا پرسشی با دفتر ما در پاريس پيوند برقرار کنيد

TEL: +331 42 89 59 95   + 331 45 61 21 37  + 336 87 81 61 44  Fax: 331 45 61 21 12

 
 
  
 

فردا که روی هيچ با خود نبری!! به کمک مالی شما نيازمنديم برای پرداخت هزينه سفارش خود و رساندن کمک مالی به ما سه راه داريد

ـ از هر گوشه جهان از طريق وسترن اونيون يا به اداره پست محل خود ويا به دفتر وستون اونيون رفته و مبلغ را بنام عباسی در پاريس بفرستيد و شماره حواله را با تلفن يا فاکس و يا ايميل به ما بدهيد

www.westernunion.com

ويا ـ مبلغ را به يکی از حسابهای ما در فرانسه و يا آلمان و يا آمريکا و يا کانادا واريز کنيد شماره حسابها در پائين آمده است
ويا  ـ ميتوانيد از طريق پی پال توسط کارت بانکی خود پرداخت کنيد به روی سايت
www.paypal.com

برويد و مبلغ را به نام اين آدرس ايميل پرداخت کنيد

ويا ـ ميتوانيد مبلغ اسکناس را لای مقوا نهاده و به آدرس زير پست سفارشی کنيد

ويا ميتوانيد از هر گوشه جهان چکی از حساب بانکی خصوصی و يا شرکت خود برای ما پست کنيد
در هر صورت در پی درخواست شما فاکتور و رسيد برايتان ارسال خواهد شد
 

Adresse:  Siyavash AWESTA Mr:ABBASI  

66 av CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS  FRANCE
Tel:+ 33 (0) 1 42 89 59 95 +331 45 61 21 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liste des livres écrits par ABBASI      

و نيز ميتوانيد مبلغ مورد نظر را لای يک کارت پستال نهاده و برای ما پست بفرما ئيد

Adresse: Siyavash Awesta (ABBASI) 66 av CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE

  و يا از طريق پی پال با کارت ويزای خود پرداخت کنيد

Mr ABBASI auteur de plus de 75 ouvrages,il est initiateur de plusieurs mots et expressions, tels que Islam-politique,a lancé l'idée du protestantisme islamique pour avoir une vision critique sur l'Islam, le Coran et son prophète, grâce à ses écrits et ses émissions radiophoniques et télévisées, on a pu connaître le danger de la politisation de l’Islam depuis plus de 27 ans!! Il a également été la première personne à avoir le courage de lancer l’idée laïque et rationaliste et la société civile en Iran juste après l’installation du pouvoir des Ayatollahs.  Attention, si vous faites des recherches sur internet au nom de Hassan Abbasi, ne tombez pas dans le piège !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شماره حساب بانکی در فرانسه

Banque: Societe Generale

FR 76 - BIC: SOGEFRPP

FR76 30003 03420 00050396230 31

N° Compte:00050396230 Clé: 31

Code bank: 30003-Agence: 03420

Place Victor Hugo Paris 16 France

Nom: Mr ABBASI 

سياوش اوستا

مهربان يار گرامی مهر ورزيده و مبلغ سفارش را به حساب زير واريز بفرمائيد و نيز دريافت همت عالی شما را ارج نهاده و سپاسگزاريم

شماره حساب بانکی در آلمان

Name of Bank: BANK 1Saar

Account number: 66442012

Bank sort code: 591 900 00

SWIFT-Code: SABA DE 5 S

Kaiser str 20 - 66111 Saarbruken

Germany

Nom: Mr ABBASI

سياوش اوستا

مهربان يار گرامی مهر ورزيده و مبلغ سفارش را به حساب زير واريز بفرمائيد و نيز دريافت همت عالی شما را ارج نهاده و سپاسگزاريم

شماره حساب بانکی در آمريکا

Account: 4001 494 7895

Code: 322271724

Name of Bank: CitiBank (FSB)

2194 Erwin St  

Woodland Hills CA 91367-2299-USA

Tel: 818 719 92 79

Nom:Mr ABBASI

سياوش اوستا

 

شماره حساب بانکی درCANADA

HSBC NORTH YORK TORONTO  CB 5160 YONGE st

on - M2N6L9  TORONTO CANADA

SWIFT CODE: HKBCC ATT

ACCOUNT N° : 192-077988-206

TEL: 416 733 1228 & 733 83 60  FAX: 416 733 1238

Nom:Mr ABBASI

سياوش اوستا

 

ليست آثار سياش اوستا در آمازون

آثار سياوش اوستا در کتابخانه ملی فرانسه

English    پارسی Parsi

www.awesta.org

Français

Aria 7000 Siyavash Awesta MehrTv Radio Ava Iran Paris Azadi.Be SalName7029 Erchad.Com FarahPahlavi Zartosht   ShahréFarang