L’Islam est-il réservé aux Arabes ?

اثر سياوش اوستا" حسن عباسی   ABBASI David Hassan Siyavash AWESTA

English
پارسی Parsi
Français

 
   
Biographie سرگذشت او
Liste des livres écrits par ABBASI آخرين مقاله

Photos

آريا هفت هزار
 Order جوايز و نشانها

Contact

نيايشهای اوستائی
Parution سالنامه ۷۰۲۷ آريايی
Dialog history!! تلويزيون مهر
ABOUT AN ABORTED CANDIDACY کيهان جهانِی
Decoration, Distingtion نامهاي تازي
Mehr TV نفوذ انديشه ها
Radio Ava Iran شريعتی دروغ بزرگ
Shahre Farang منم آن فرح زيبا
Institut L.E.P خيام و اين جهان فرسوده
Kayhan Jahani آئين اوستا
Persian 7000 years civilizations حافظ رندشيراز
Khayyam and this worm out world کتابهای جنجالی
Femmes et Guerres en Islam Politique! ديدار در پاريس
I dreamed of God:he was crying like a baby

ترور در پاريس

  جوايز و نشانها
Contact & Order شهرفرنگ
ليست آثار برای سفارش کتابهای جنجالی
عکسهای  جوانی سلام سياسی
عکس با ياران جهانی گالری فتو
حساب بانکی  
تماس با ما حسن عباسی قلابی
 

L’Islam est-il réservé aux Arabes ?

Plusieurs fois dans le Coran, nous constatons des versets qui précisent que l’Islam et le Coran sont arrivés seulement pour les personnes qui parlent arabes.

Sourate 14  IBRAHIM (ABRAHAM)  52 versets Pré-Hégire

4. Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare  ce qui Il veut et guide qui Il veut. Et, c'est Lui le tout Puissant, le Sage.

Il a également précisé dans le Coran que MOHAMMAD est le prophète que pour La MECQUE et sa banlieue

Sourate 42  ACHOURA (LA CONSULTATION) 

53 versets Pré-Hégire

7. Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Coran arabe, afin tu avertisses la Mère des cités (la Mecque) et ses alentours et que tu avertisses du jour du rassemblement, - sur lequel il n'y a pas de doute - Un groupe au Paradis et un groupe dans la fournaise ardente.

Mais bien sûr, une fois que l’Islam a prit davantage de pouvoir et que les musulmans sont devenus très riches, en combattant plusieurs tribus et villages de la péninsule d’Arabie Saoudite, Allah a changé d’avis dans le Coran en annonçant que l’Islam était une religion internationale et qu’elle devait conquérir le monde entier.

Dés que la prophétie fut annoncée, MOHAMMAD prétendait être le prophète de La MECQUE, de tout ce qui l’entoure et des gens qui parlent arabe.

Dans le verset 4 de la sourate « EBRAHIM », nous lisons qu’ALLAH lui même dit : « Nous n’envoyons des prophètes qu’à la langue de chaque peuple. »

Dans le verset 92 de la sourate « AL-ANNAM », on y précise que MOHAMMAD est prophète d’OMOLGHORA (La MECQUE) et ses banlieues.

Cette précisions nous la trouvons dans le verset 7 de la sourate « AL-RAAD ».

Mais sans aucun doute, après avoir goûté à la richesse et au pouvoir, on abandonne certains principes de départ et on change d’avis !

Bien sûr, les autres peuples doivent oublier et enterrer leurs langues et leurs civilisations anciennes pour devenir arabophones pour justifier le verset 4 de la sourate « EBRAHIM ».

Aujourd’hui beaucoup de pays musulmans comme la Turquie, l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan… qui sont de majorité musulmane ne sont pas arabophones. Ils parlent en langue perse ou en langues avestiques.

Mais de grandes civilisations et de grands pays comme celui d’Egypte, berbère, syrienne, phénicienne ou babylonienne ont oublié et abandonné leurs langues et civilisations pour être arabophone….

 

L’individu existe-il dans l’Islam ?

"-La résistance obstinée de l'Occident au communisme prend sa ­source dans une philosophie déterminée, fond‚e sur une croyance­ absolue dont découlent toutes les autres croyances et valeurs,­ c'est-à-dire la croyance en la dignité et en la liberté de­ l'homme. Or, on ne discerne pour l'instant aucune philosophie de­ ce genre dans les écrits des auteurs musulmans modernes. La ­notion de liberté est indifférente au communisme; elle l'est ­aussi à l'Islam. Les penseurs et théologiens musulmans ­recherchent davantage le bien-être et la solidarité du groupe que­ la liberté de l'individu."

Nahib Faris, professeur à l'université ­de Beyrouth, cité par Général P.J. ANDRE (in Civilisation ­Méditerranéenne et Pensée Française. éditions La Colombe. Paris.­1959. Page 4O)

L'avis peut surprendre ceux qui ne connaissent de ­"musulmans" que les Beurs ; il n'en est pas moins confirmé par­ Slimane ZEGHIDOUR (le Voile et la Bannière. op. cit. page 41): ­" le gros de la tradition musulmane, … l'instar du judaïsme et contrairement, par exemple, au christianisme actuel, se range …­l'opinion suivant laquelle une communauté compacte, avec une foi ­de charbonnier, vaut infiniment mieux que des multitudes de ­croyants illuminés, de solitaires inspirés du désert."

Le rejet secret du soufisme

 

Le Soufisme

Après l’instauration de l’Islam dans plusieurs pays avec des cultures et des civilisations différentes, divers branches avec des pensées différentes de l’Islam ont été créé.

La plupart de ces banches et pensées n’avait aucun rapport avec l’Islam sauf qu’elles empruntaient quelques slogans ou versets du Coran ou des anecdotes historiques pour justifier leur révolte.

Le soufisme qui empruntait beaucoup d’idées du bouddhisme, christianisme et du manavisme (mazdéisme) avaient une vision réelle envers l’être humain pour se rappeler les grandes puissances spirituelles qu’il avait en lui.

Alors les couleurs de la vie qui font perdre la spiritualité de l’âme dans la pensée du soufisme sont seulement blanches !

Le blanc n’a que pour seul ennemi, le noir. Mais le noir sort du ventre du blanc pour donner la possibilité à l’être humain de choisir entre le bien et le mal.

Donc sans doute, je dois préciser que sortir certaines pensées par les individus qui portaient le nom de musulman ou qui vivaient dans le monde musulman ne veut pas dire que c’est l’Islam qui était l’origine de toutes ces pensées.

Y compris le soufisme et plusieurs autres pensées que nous allons expliquer.

L'influence chrétienne dans le soufisme

 Le Coran - nous l'avons vu précédemment -possède une indiscutable dimension christique, nous ­entendons par là qu'il peut amener à découvrir le Christ. En­ effet, comment distinguer Dieu de sa parole ? En monothéisme ­strict c'est impossible, sauf a retomber dans ce que les­ Musulmans appellent l'associationnisme - shirk. Chez les Arabes le "nom" donne pouvoir sur le "nommé".­

Puisque le Coran l'appelle Kalimatu'llah, qui est Jésus ?[20] Et certains msytiques ont ainsi donné une place imminente au Christ. Un des plus célèbres étant Al Hallaj qui déclara, lorsqu'il faut crucifié à Bagdad par les autorités religieuses d'alors : "Je rejoins le Christ dans la Lumière".

 citer des extraits du livre, L'islam top secret!! Regard Critique Sur l’Islam ! : ABBASI David Hassan, Siyavash AWESTA