وحشت جمهوری اسلامی از قلم سياوش اوستا حسن عباسی    home

جمهوری اسلامی با آنهمه هارت وپورتش در سراسر جهان بارها نشان داده است که از قلم سياوش اوستا حسن عباسی وحشت داشته وهر از چندی توطئه تازه ای برنامه ريزی ميکند. پس از اينکه مانع ورود تاريخی وی به ايران شد و مداخله مستقيم دولت انگلستان در انتخابات هفتم اينک يک سردار سپاه را با اسم جعلی وقلابی حسن عباسی وارد معرکه کرده است وبرای نخستين بار سفارت ايران در لندن در سخنرانی ۱۸ تير سياوش اوستا حسن عباسی با بکار انداختن بلندگوهای سفارت در خيابان کنزيگتون سعی در اخلال سخنرانی سياوش اوستا داشت که در برابرشعارهای هزاران ايرانی مهربان نتيجه ای

براساس اطلاعات موثقی که در بحبوحه انتخابات نهم منتشر شد جمهوری اسلامی ميليونها دلار برای لانسه کردن اين حسن عباسی قلابی هزينه کرد و پس از اينکه فعاليتهای اين فرد در داخل ممنوع شد رسانه های خارج و برخی افراد شناخته شده با شعار اپوزسيون و مخالفت با رژيم خطر تهديدهای رژيم از زبان حسن عباسی قلابی را بشهرت جهانی رساندند که هدف رژيم همين بود تا فاشيست را در ايران حاکم کند و جهان را بترساند و مردم داخل را فريب دهد که ببينيد در ايرا ن چقدر  آزادی است که اين بابا به همه بد ميگويد و همه را تحقير ميکند ار رييس جمهور تا وزير اطلاعات و غيره الا رهبر فرزانه ااااا و تبليغ عناصر مشکوک خارج از اين بابا مهمترين نقش اطلاعاتی برای انتصاب احمدی نژاد را داشت آنهم با دزدی نام شخصيتی چون سياوش اوستا حسن عباسی که طی سالها مبارزه شهرتی جهانی داشت

 سياوش اوستا سالها پيش طی مقاله ای در نيمروز اين توطئه ها را افشا کرد با کليک کردن در تيتر پائين آنرا بخوانيد

www.awesta.net