Home

آيا ميتوان علل خشونت عقب ماندگی دروغ ونيرنگ و جنگهای خونين مسلمانان را در اينگونه تفکرات و دستورات قرآنی دانست

اثر سياوش اوستا

در قرآن مؤمن کشی ممنوع است نه آدمکشی


قتل يک مؤمن مسلمان در قرآن نکوهش شده است و برای اينکه به ارتکاب قتل اهميت بدهند 
و اينکه اين عمل در قرآن تقبيح شده است  اين آيه توسط مسلمانان بسيار مصرف ميشود و  غافل از اينکه در اين آيه نکته بسيار جالبی وجود دارد که به علت عدم آشنايی مردم جهان به زبان عربی و درست تفسير و معنی نکردن آن توسط مترجمين  مسئله واژگون جلوه داده شده است
يعنی در قرآن کشتن يک مؤمن مسلمان جرم است نه غير مؤمن و غير مسلمان
متن آيه نود و سوم که در سوره نساء آمده است از اين قرار است: و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها = اگر کسی مؤمن مسلمانی را به عمد بکشد پادافره او جهنمی است که در آن جاودانه خواهد بود

 بخشش  گناه  در قرآن  آسان  است


بخشيدن گناهان توسط الله در قرآن کاری راحت و آسوده است. شما هر چه دلتان ميخواهد گناه بکنيد فقط لازم است که از الله طلب بخشش کنيد و او خيلی راحت گناهان شما را ميبخشد. اکنون پرسش اين است که اگر انجام گناهان خساراتی را به انسانها وارد آورده باشد تکليف چيست؟ که بدون شک انجام هر گناهی خساراتی هم دارد! مثلا تجاوز به ناموس مردم، قتل و کشتار، سرقت  و چپاول اموال مردم و غيره را که مردمی خسارت ديده اند را چگونه الله با ادای دو کلمه توسط انجام دهنده ميبخشد
در اين رابطه توجه شما را به آيه پنجاه و پنجم از سوره مؤمن جلب ميکنيم: استغفر لذنب ک و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار = از گناهی که مرتکب شدی پوزش بخواه و سپاس خدايت را شب و روز بشمار

فريب و نيرنگ دستور قرآنی است


فريب و نيرنگ و انجام مکر و حيله هر چند توسط فلاسفه و انسانهای خردمند و جوامع متمدن منع شده است و نوعی جرم محسوب ميشود. اما قرآن فريب و نيرنگ را با عنوان مکر، آزاد دانسته و حتی به مؤمنينش دستور ميدهد به نمايندگی از الله چنين کنند
در آيه ای که در پايين آمده است الله مدعی ميشود که آنها يعنی دشمنان که بر اساس نظر مفسرين قرآن مشخصا در اين آيه منظورش یهوديان هستند، مکر و نيرنگ کردند و الله هم مکر کرد و اين الله است که برترين مکاران ميباشد
بدون شک الله مکرش را توسط پيامبرش و مسلمانان و رهبران اسلامی عملی کرده و خواهد کرد
سوره آل عمران آيه پنجاه و چهارم: و مکروا و مکرالله والله خير الماکرين = و نيرنگ کردند و نيرنگ کرد الله پس الله برترين نيرنگبازان است
مکر و فريب و نيرنگ که دروغ و کلک و حقه را نيز همراه دارد از شيوه های متداول چهارده قرن حضور اسلام در جهان است که غير مسلمانانی که از اينگونه اطلاعات قرآنی به دور بوده اند، از آن بيخبر بوده اند و همواره گول ظاهری گويندگانی را خورده اند که در باطن در اندیشه مکر و نيرنگ بوده اند

قرآن ميگويد که کشتن به حق ايرادی ندارد


کشتن اگر بر حق باشد قرآن آنرا تأييد ميکند. چگونگی بر حق بودن يک قتل در اسلام خود نيازمند بحثها و مقالات ديگری است
اما جالب است همه بدانيم که اگر اسلام قتل مؤمن مسلمان را بد ميداند بعکس قتل بحق را جايز ميداند
در آيه شصت و هشتم سوره فرقان آمده است: و الذين لا يدعون مع الله الها آخر و لا يقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق = و کسانيکه با خدا شريکی قرار نميدهند و کسی را نميکشند که خدا آنرا حرام کرده است [منظور از حرام بودن قتل توسط الله همان قل مومن مسلمان است] جز اينکه به حق ميکشند

در قرآن پيمان شکنی آزاد است


پيمان شکنی در قرآن آزاد است. پايداری و احترام به پيمان و سوگندها نزد تمامی انسانها، انديشه ها وآئينها مسئله ای اصلی و اساسی است، اما در قرآن مسئله واژگون است! يعنی به راحتی وآُسودگی شما ميتوانيد سوگندها، پيمانها و قراردادهای خود را لغو کنيد
شايد يکی از  دلايل عقب ماندگی و خشونت بخشی از مسلمانان و ستيزه جوئی عليه غير مسلمانان بر اساس همين آزادی در پيمان شکنيها باشد
متن آيه هشتاد و نهم قرآن در سوره المائده از اين قرار است
لا يواخذکم الله باللغو فی ايمانکم و لکن يواخذکم بما عقدت م الايمان فکفارته اطعام عشره مساکين ... أ و تحرير رقبه = از اينکه سوگندها و پيمانهای خود را لغو کنيد الله شما را بازخواست نميکند اما اگر ايمان خود را ترک کرديد شما را بازخواست ميکند برای بازخريد اين خطا يا بايد ده نفر گرسنه را سير کنيد و يا يک برده را آزاد کنيد

قرآن ميگويد:اگر به دين شما طعنه زدند آنها را بکشيد


موارد زيادی در قرآن آمده است که خيلی راحت و آسوده دستور و اجازه کشتن ميدهد. از جمله اينکه اگر کسی به دین اسلام طعنه بزند قتل او جايز است
در سوره توبه آيه دوازدهم آمده است: و طعنوا فی دينکم فقاتلوا ائمه الکفر = و آنگاه که به دين شما طعنه بزنند رهبران کفار را بکشيد

Home