Les ABBASSIDES,

Plus de 500 ans de  pouvoir laïc !?

 David ABBASI

English
پارسی Parsi
Français

 
   
Biographie سرگذشت او
Liste des livres écrits par ABBASI آخرين مقاله

Photos

آريا هفت هزار
 Order جوايز و نشانها

Contact

نيايشهای اوستائی
Parution سالنامه ۷۰۲۷ آريايی
Dialog history!! تلويزيون مهر
ABOUT AN ABORTED CANDIDACY کيهان جهانِی
Decoration, Distingtion نامهاي تازي
Mehr TV نفوذ انديشه ها
Radio Ava Iran شريعتی دروغ بزرگ
Shahre Farang منم آن فرح زيبا
Institut L.E.P خيام و اين جهان فرسوده
Kayhan Jahani آئين اوستا
Persian 7000 years civilizations حافظ رندشيراز
Khayyam and this worm out world کتابهای جنجالی
Femmes et Guerres en Islam Politique! ديدار در پاريس
I dreamed of God:he was crying like a baby

ترور در پاريس

  جوايز و نشانها
Contact & Order شهرفرنگ
ليست آثار برای سفارش کتابهای جنجالی
عکسهای  جوانی سلام سياسی
عکس با ياران جهانی گالری فتو
حساب بانکی  
تماس با ما حسن عباسی قلابی
 

Les ABBASSIDES

Environ 130 ans après la création de l’Islam et suite à différentes révoltes et révolutions anti-islamistes dans les pays colonisés et attaqués par les musulmans comme la Perse, l’Egypte, l’Irak etc… une grande dynastie descendant du prophète de l’Islam (OMEYADES) va chuter grâce aux milices organisées par un iranien dont le nom zoroastrien était Behzadan et qui avait emprunté le nom arabe d’Abou Mouslim.

Dans le but de détruire le pouvoir arabe dans son pays, Abou Mouslim avait créé une armée qui était connue sous le nom d’ «habits noirs ».

Behzadan, qui s’était déclaré roi des rois des perses et qui régnait sur la quasi-totalité des pays musulman fut trahit par les chefs des tributs arabes et sera obligé de donner le pouvoir politique à Abou Saffah qui laissera le pouvoir à son fils Al Mançour en 754, le deuxième calife des Abbassides.

Behzadan, lui-même, sera assassiné en 750 car il représentait une menace réelle pour le nouveau pouvoir qu’il avait mit en place. Il sera coupé en plusieurs morceaux sous l’ordre d’Al Mançour.

C’est à partir de cette période que le pouvoir abbasside va commencer à régner dans le monde et ce, pendant 508 ans.

Suite à son mariage et en donnant le pouvoir aux perses, chrétiens et juifs, la reine abbasside après Al Mançour va permettre un pouvoir plutôt perse, tolérant et laïc. L’Islam et la Charia ne seront pas très présents.

Beaucoup de grands savants perses peuvent s’exprimer et prendre un ton international dans la médecine, les mathématiques, l’astrologie, la poésie, l’histoire et dans bien d’autres disciplines comme Avicenne, Kindi, Khanarezmi qui n’étaient pas musulmans.

AVICENNE

Le père de la médecine n’était ni musulman ni arabe

Avicenne, né dans le pays de Perse, d’une famille 100% perse a appris le Coran par cœur à l’age de 9 ans.

Les pays perses comme beaucoup d’autres pays comme l’Egypte, le nord de l’Afrique, Babylone, la Syrie ou l’Éthiopie ont été colonisés par l’armée musulmane, arabe provenant de la péninsule d’Arabie Saoudite.

Alors la langue officielle de ces pays fut remplacée par l’arabe et Avicenne était obligé d’écrire et étudier en arabe en oubliant sa langue natale.

Apprendre le Coran par cœur était aussi un devoir à l’école.

Lorsque certaines personnes découvraient des anomalies dans le Coran et l’Islam, ils l’abandonnaient et étaient condamnées à mort!!!

Les gens comme Avicenne, pour sauver leur vie, étaient obligés de cacher leurs pensées laïques pour rester vivants.

Certains comme Avicenne dans ses écrits, ont nié la prophétie de Mahomet, la sainteté du Coran comme quoi le Coran est la parole de Dieu et refusant le dernier jugement physique après la mort.

Surtout le Docteur Avicenne, autorise les gens à boire du vin avec modération. Il cite dans un de ses livres les intérêts de cette boisson si elle est consommée avec modération.

Le monde musulman se vante que beaucoup d’autres savants sont musulmans et arabes alors que cela est faux. Au contraire, ils contestaient les principes de l’Islam comme un parti politique.

Alors, Avicenne Philosophe, médecin et homme politique, ce savant de l'ancienne Perse a profondément marqué la pensée non seulement de l'Orient, mais aussi de l'e monde entier, n’était ni musulman ni arabe!

Parmi eux on trouvait :

IBN KHALDOUM (Grand sociologue et historien qui, à travers ses écrits, nous montre la sauvagerie inhumaine des arabes musulmans quand ils attaquaient d’autres pays)

OMAR KHAYYAM (Grand mathématicien, philosophe, poète et historien qui, par le biais de ses quatrains divins, a nié les pensées non rationnelles de son époque)

FARABI (Celui qui a écrit les notes de musique. ce que était et est toujours interdit chez les intégristes)

Ou encore BIROUNI, HAIZ, FERDOSI, NEZAMOLMOLK, IBNE ARABI.....

BIRONI, (Birouni) :  (Abou Raïhan Mohammed ben Ahmed), célèbre cosmographe perse, né à Khiva dans le pays perse en 962, mort en 1048.

Outre de nombreux travaux techniques sur l'astronomie, la physique et les mathématiques, Bironi s'est occupé d'une façon toute spéciale de la chronologie des peuples orientaux et en particulier des peuples de l'Inde et la perse.

Les récits historiques, les légendes, les descriptions de mœurs et coutumes qui abondent dans ces derniers ouvrages en font une source importante de renseignements pour l'histoire de l'Orient.

Quoique la plupart de ses traités soient écrits en arabe, Al-Birouni écrivait aussi en persan et il a lui-même donné dans ces deux langues son Kitab attafhim

Ce sont des exemples réels que ces gens n’étaient pas ni musulmans ni arabes!!

Sans oublier des grands philosophes soufies comme Hussein HALLADJ, SOHRVARDI, EIYNOLGHOZZAT et beaucoup d’autres grands savants et maîtres tués au nom de l’Islam...

 A eux, s’ajoutent toutes les branches contestataires de l’Islam de l’époque comme le soufisme, chiisme, l’Alawite, hanafite, hanbalite, maleki, shaféite.

 Bien-sur aujourd’hui, les fidèles de ses branches contestataires restent sur des éléments anciens et fanatiques de plusieurs centaines d’années sans connaître le but officiel de leurs fondateurs, et peut-être exerçant l’intégrisme sans savoir que toutes ces branches sortant de l’Islam étaient des mouvements contestataires surtout que Mahomet se prétendait comme le dernier prophète et dernier messager. Alors si après lui, il y a d’autres messagers et écoles cela veut dire que ces derniers ne croient pas en Mahomet car avec son Coran tout était dit et les autres pensées et écoles n’étaient pas nécessaires!!!! 

Sans doute, personne ne peut nier l’existence de beaucoup de guerres, emprisonnements, assassinats etc… pendant ce règne qui peuvent rester dans l’histoire comme tous les autres pouvoirs de l’époque il y a déjà 1000 ans !!!

 

Une famille perse non musulmane va prendre le pouvoir officiel des Abbassides, la famille BARMEKIDES, qui était plutôt perso-juive. Elle va libérer toutes les pensées et beaucoup de mouvements indépendantistes se créeront dans le monde musulman et toutes les idéologies et religions vont être librement étudiés dans les écoles du royaume. Baghdad deviendra de son coté, terre d’asile pour tous les hommes qui chercheront un lieu pour penser librement.

Cette famille (BARMEKIDES) va construire le capital des abbassides dans le cœur du pays mésopotamien et juste à coté de la grande capital de l’ancien perse.

La ville de Bagdad (qui signifie jardin de justice ou Dieudonné) dont le nom est 100% perse va être construite.

Et bien-sur, les 1001 nuits vont débuter à l’époque où le calife des Abbassides  organise un festival artistique avec de multiples danses, musiques du monde entier tous les soirs et ce, en buvant le vin de Shiraz, Neyshapour et Ispahan.

Malgré l’idée reçu par les historiens orientaux et occidentaux, nous pouvons constater que le pouvoir abbasside, créé plus de 100 ans après l’Islam et qui a régné plus de 500 ans ne peut être considéré comme un pouvoir musulman ou islamique.

Les actes des califes et leurs représentants.

Les idées des gens du pouvoir et des institutions de l’époque.

La diffusion de beaucoup d’idées, pensées, religions, livres anti-islamiques… sont des bonnes raisons qui prouvent et témoignent que le pouvoir Abbasside était laïc et non musulman.