خطبه عقد و ازدواج بزبان عربی توهين بزرگی به شخصيت زن 

سياوش اوستا

خطبه عقد و ازدواج بزبان عربی توهين بزرگی به شخصيت زن ميباشد که بر اثر عدم آگاهی و آُشنايی ما بزبان عربی سالهاست مورد استفاده قرار گرفته است 
در پی تازش تازيان به ايران پس از وفات پيامبر اسلام دختران و زنان ما بعنوان غنيمت جنگی و با نام کنيز و با توجيه قرآنی ما ملکت ايمانکم مورد تجاوز اعراب قرار ميگرفته اند و پس از استفاده نخست خودشان آن عزيزان را به عقد ديگران در می آورده اند با دريافت وجهی که تعيين مبلغ در ازدواج نيز از همين شيوه بد تازی آمده است
بدين رو در خطبه عقد تازی از دو واژه انکحتک و زوجتک استفاده ميشود که انکحت از نکح می آيد و نکح يعنی گاوی و يا شتری سوار شتر ديگری شدن و با او کار جنسی انجام داد
و آنگاه که ملا ميگويد انکحتک و زوجتک لموکلی يعنی من چنين کاری را بوکالت موکلم انجام دادم زيرا واژه زوج نيز يعنی جفت شدن و آن کار را انجام دادن
من که امروز ميخواهم اين مسئله را بنويسم و شرح بدهم شرمنده ام و نميتوانم بيش از اين اين مسئله را باز کنم حالا شما در نظر بگيريد که چهارده قرن است پدران و مادران ما را با اين واژه های توهين آميز عقد کرده اند
اصلا چرا بايد در بهترين لحظه زندگی يک زن و مرد از واژه های زشت جفت شدن و سوار هم شدن استفاده کرد آنهم کسی ديگر اين کار را بوکالت انجام بدهد

سالنامه های هفتهزار ساله آريايی ميترايی بزگترين افتخار ايرانی
اين سالنامه ها از پانزده سال پيش در پاريس منتشر و در سراسر جهان پخش ميشود.
اين سالنامه توضيحات کوتاهی در باره تاريخ و تمدن هفتهزار ساله آريايی به زبانهای فرانسوی و انگليسی هم دارد.
و نيز يادروزهای هنرمندان سينما و موزيک، شاعران و سرايندگان نامی، نويسندگان و دانشمندان، نام و تلفن صدها تن از هنرمندان، پزشکان و فرهيختگان، انجمنها و کانونها و حرفه های ايرانی را به شما معرفی ميکند.
برای سفارش اينجا کليک بفرماييد.

پيمان پيوند خويشاوندی (زناشويی) بسبک آريايی

اثر: سياوش اوستا

مهربان ياران؛ آيا ميدانيد که خطبه عقد به زبان تازی! توهين به شخصيت زن ميباشد؟
برای جاودان نمودن جشنهای عروسی و شادمانی خود و فرزندانتان از دفترچه های زيبای پيمان پيوند زناشويی بسبک آريايی به زبانهای پارسی، انگليسی، آلمانی و يا فرانسوی استفاده نماييد.
در صورت امکان «سياوش اوستا» و يا ياران فرهيخته اش در سراسر جهان در جشنهای شما حضور خواهند داشت.
1  2  3  4 

www.awesta.net   پاريس 95 59 89 42 00331

فرهنگسرای شهرفرنگ

راديو آوای ايران  گفتگوهايی با تاريخ «سياوش اوستا» باجهان رنگارنگ گفتگو کرده است

ليست برنامه ها ی تلويزيونی سياوش اوستا در مهر تی وی برای سفارش با ما تماس بگيريد

خيام وا ين جهان فرسوده
سرگذشت حکيم عمر خيام نيشابوری و دو يار مهربان او حسن صباح و خواجه نظام الملک 

بروايت سياوش اوستا

جهان خيام را می شناسد و از او سخن می گويد اما ما از سرگذشت او چه ميدانيم

اين کتاب با صدای سياوش اوستا بروی ۳ عدد سی دی همراه موسيقی و صدای هنرمندان بزرگ ايرانی : استاد انوشيروان روحانی ِاستاد ذوالفنون,بيژن مرتضوی, شهرام ناظری ِ شهبانو شيدائی ِ مسعود مجاهد ..... در دسترس شماست.

فريب ودروغ بزرگ
دکتر علی شريعتی افسانه پرداز و افسونگر شيرين سخن

پژوهشی نوين از سياوش اوستا

سرگذشت و تفکر علی شريعتی از نو جوانی تا مرگ سر شار از دروغها و نيرنگها ی بزرگ است همکاريهای او با نظام  شاهنشاهی از فردای کودتای ۲۸ مرداد ۳۲
ـ خروج از کشور با برنامه ريزی ساواک.
ـشريعتی در سال ۵۲ در ۴۰ سالگی باز نشسته ميشود دولت به او ۲۲ سال سابقه کار می دهد يعنی از ۱۸ سالگی او در خدمت دولت شاهنشاهی بوده است چه هنگام تحصيل مشهد و يا در پاريس و چه دورانی که مدعی مخفی بودن بوده است و چه دورانهائی که مدعی زندانی بودن بوده است
ـ ادعاهای اخذ مدارک تحصيلی دروغين از پاريس
ـ ادعاهای دروغين دوستی با امه سزرِ ماسينيونِِ گورويچ و غيره
ـ تحريف و دروغپردازيها در باره اسلام و جعليات برخاسته از ذهنيت او در رابطه با اسلام و مارکسيست معرفی نمودن اسلام.
ـ تحقير نمودن تمدن و فرهنگ ميترايی، اوستايی ايران و دروغپردازيهايی درباره تاريخ مصر و ايران.
ـ ادعای پيامبری و امامت و رهبری علی شريعتی و توهين به زن.
ـ تله جوانان شدن برای رونق دادن به بازداشتها و کشتار جوانان با عنوان مجاهد و فدايی۰
ـ در همان هنگامه هايی که جوانان با مطالعه کتابهای او بازداشت و شکنجه و کشته ميشدند، او با ساواک همکاری ميکرد و....

هفتادمين اثر سياوش اوستا آئين اوستا
جهان آريائی با بيش از ۷۰۰۰ سال پيشينه تمدن

اثر سياوش اوستا چاپ چهارم با افزوده ها:
ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا
ـ آخرين کشفيات از تمدن ۷۰۰۰ ساله در جيرفت

چرا ايرانيان هرگز مسلمان نشدند
متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی
معنی نامهای تازی و عدم توجه والدين ما جهت استفاده از نامهايی که معنای بدی دارد

بزرگان جهان درباره زرتشت چه گفته اند   نيايشهای اوستايی   زن در انديشه اوستا   جشنهای اوستايی   چرا يهوديان از اصل ايرانی هستند
کعبه يک آتشکده ايرانی بوده است ودهها مطالب خواندنی ديگر به همراه

ـ پيامهای مهربانانه ۱۹ خردمند و انديشمند بزرگ جهان آريائی: در باره سياوش اوستا و کتاب آئين اوستا

دکترکوروش آريامنش:شاد باش به سياوش اوستا
دکترخوشنام آوازه:اوستاوشاعران
دکترشاهرخ احکامی:تاثيرانديشه های سياوش اوستا در ميان ايرانيان

دکتر مسعود انصاری:سياوش اوستا پيشگام جنبش نوزائی انديشه گری در جهان اسلام
دکتر ناصر انقطاع:آئين اوستای سياوش اوستا
فريدون توفيقی:آئين اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش
کيوان د شتی:سياوش اوستا در راه گسترش فروغ فرهنگ ايران کم مانند است
دکتر خرم راشدی:اگر يک دهم از ملت ما بسان سياوش اوستا تلاش می کرد؟
داود ر مزی:سخنی کوتاه درباره ی خالق کتاب «آئين اوستا»
مسعود سپند:من هزاران سال است که سياوش اوستا را ميشناسم
استاد هوشنگ سيحون:خطوط نفوذی فرهنگ و تمدن ايران در جهان
پرويز صياد:کتابهای سياوش اوستا پر فروش ترين کتابها
امان منتطقی:آئين اوستا دايره المعارف است
عليرضا ميبدی:۷۰۰۰ سال عاشقی
تيمسار حسن منيعی:آئين اوستا تنها رهنما
دکتر مسعود ميرشاهی:آئين اوستا و معيارهای آزادگی
پروفسور سيف الدين نبوی:آئين اوستا را بخوانيد
دکتر عزت الله همايونفر:سياوش اوستا پر کارترين

قيمت هر اثر و چگونگی خريد

تماس با ما ـ سفارش و حساب بانکی

تازه ترين اثر «سياوش اوستا» که ببازار آ مد وبود آن در هر کانون ايرانی ضروريست

نيايش بامدادی
نيايش شامگاهی
نيايش زايش
نيايش مهر جوئی
نيايش يار مهربان
نيايش درگذشتگان
نيايش پيوند زناشوئی
نيايش نشانه های پاک
نيايش داور دادگر
نيايش بی ميانجی گری
نيايش دوستی ساز دشمنی ها
نيايش دانش اندوزی
نيايش کاريابی
نيايش خورشيد

مهربان ياران تلاش کنيد تا آثار هر نويسنده ا ی را بخريد زيرا هم از تازه ترين چاپها برخوردار ميشويد وهم کتابخانه خود را پر بار تر ميکنيد و از همه مهمتر به نويسنده کمک ميکنيد تا بتواند کارهايش را دنبال کند برای هرگونه سفارش وکمک مالی اينجا کليک کنيد

دوست گرامی مهر ورزيده و اگر در خارج ايران زندگی ميکنيد وکتابها را از طريق اينترنت ميخوانيد ويا چاپ ميکنيد حتما برای ما وجهی بفرستيد اما اگر در ايران هستيد صاحب اختياريد

آدرس پستیShahré Farang 66 av des CHAMPS  ELYSEES 75008 Paris France TEL: 00 33 1 42 89 59 95 - 00 33 1 45 61 21 12    www.awesta.net

ليست مجموعه آثار سياوش اوستا 

قيمت هر اثر و چگونگی خريد

بخشی از آثار سياوش اوستا را ميتوانيد پرينت بگيريد

فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ کتاب  خدا را در خواب ديدم زار زار گريه ميکرداينجا کليک بفرمائيد

فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ کتاب هويت ملی و تاريخ آريائی اينجا کليک بفرمائيد

فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ برخی از مصاحبه های سياوش اوستا با شخصيتهای جهانی اينجا کليک بفرمائيد

فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ کتاب نمايشنامه همشهری اينجا کليک بفرمائيد

فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ کتاب آدم و حوا اينجا کليک بفرمائيد

فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ کتاب آئين اوستا چاپ قديم اينجا کليک بفرمائيد

فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ کتاب علی شريعتی افسانه پرداز و افسونگر شيرين سخن اينجا کليک بفرمائيد

 فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ کتاب خيام واين جهان فرسوده اينجا کليک بفرمائيد

فقط قابل توجه هم ميهنان داخل کشور برای چاپ کتاب قرآن سروده ای بسبک پارسی چاپ قديم اينجا کليک بفرمائيد